Privacyverklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Jürgen de Brouwer geleverde trainingen,
sportvastenprogramma’s, evenementen en overige dienstverlening.
Jürgen de Brouwer Personal Training, gevestigd te Berkel-Enschot, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jürgen de Brouwer Personal Training verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deelneemt
aan een van onze trainingen, sportvastenprogramma’s, evenementen en/of omdat u
deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Jürgen de Brouwer Personal Training van
u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven
doeleinden en die door Jürgen de Brouwer Personal Training worden verwerkt, kunnen
zijn:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Handtekening
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens van deelnemers (straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Verwerkt Jürgen de Brouwer Personal Training ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bij deelname aan een
sportvastenprogramma laat Jürgen de Brouwer Personal Training de deelnemer een
medische verklaring invullen en ondertekenen en worden testresultaten verzameld. De
medische verklaring is bedoeld om de deelnemer en Jürgen de Brouwer Personal Training
te laten vaststellen of de deelnemer lichamelijk in staat is aan een
sportvastenprogramma of training deel te nemen. Informatie uit de medische verklaring
en de testresultaten zullen nooit met derden worden gedeeld.

Waarom we gegevens nodig hebben.

Als u eenmaal contact hebt opgenomen met Jürgen de Brouwer Personal Training of met
ons een overeenkomst hebt gesloten, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken
uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze trainingen,
  sportvastenprogramma’s en evenementen uit te kunnen voeren.
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze trainingen,
  sportvastenprogramma’s en evenementen.
 • Om u na een training, sportvastenprogramma en/of evenement te kunnen
  informeren over afrondingszaken (bijv. foto-/videoverslag).
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen: bijvoorbeeld
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (facturen op
  naam).
 • Eventueel voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening van Jürgen de Brouwer Personal Training.
  Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit of aanbieding van Jürgen de Brouwer Personal Training. Wilt u nietbenaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit in de e-mail met de nieuwsbrief aangeven door op ‘beantwoorden’ te klikken en in de onderwerpregel ‘uitschrijven’ te vermelden. Ook kunt u ons hierover per e-mail informeren op info@jurgendebrouwer.nl Verder kunnen foto’s gebruiktworden die tijdens een training of evenement gemaakt zijn. Dit kan zijn voorpromotie- of marketingdoeleinden of voor foto- en videoverslagen(bijvoorbeeld via Facebook, YouTube, Instagram of op de website van Jürgen de Brouwer Personal Training). Indien u als deelnemer niet herkenbaar wiltzijn op foto- en/of videomateriaal dat voor promotiedoeleinden wordt gebruikt,kunt u dit voorafgaand aan een training of evenement aangeven en wijhouden daar dan rekening mee. Ook na plaatsing van een foto of videowaarop u herkenbaar in beeld bent, hebt u het recht hierop niet meer herkenbaar voor te komen. Wij zullen in dat geval het materiaal verwijderen of u hierop onherkenbaar maken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Jürgen de Brouwer Personal Training
gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en zij houdt de ontwikkelingen
daarin bij. In dat kader behoudt Jürgen de Brouwer Personal Training zich het recht voor
wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij
de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren.

Jürgen de Brouwer Personal Training zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In
verband met eventuele claims (na een training, sportvastenprogramma of evenement
vastgesteld(e) schade/letsel) bewaren wij alle gegevens, inclusief relevante
correspondentie, maximaal 1 jaar nadat een training, sportvastenprogramma of
evenement heeft plaatsgevonden. Daarna zullen wij uw gegevens (met uitzondering van
uw e-mailadres voor de nieuwsbrief en uw op naam gestelde factuur) vernietigen.

Indien er redenen bestaan waarom wij menen uw gegevens langer te moeten bewaren,
dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden.

Jürgen de Brouwer Personal Training verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt
deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek.

Jürgen de Brouwer Personal Training gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een gespecificeerd verzoek sturen
naar:
info@jurgendebrouwer.nl

Beveiliging.

Jürgen de Brouwer Personal Training hecht grote waarde aan de beveiliging en
bescherming van uw persoonsgegevens. Jürgen de Brouwer Personal Training
entertainment heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging,
misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon
die bij Jürgen de Brouwer Personal Training toegang heeft tot persoonsgegevens en/of
deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of
regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Jürgen de Brouwer Personal Training
gebruik maakt van de diensten van derden, zal zij in het kader van de bescherming van
persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als
u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacyrechten.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw
persoonsgegevens doet, zal Jürgen de Brouwer Personal Training dit verzoek binnen een
redelijke termijn afhandelen en u daarover informeren. Dit verzoek kunt u indienen via
info@jurgendebrouwer.nl
Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop Jürgen de Brouwer Personal Training
met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u ons hierop aanspreken. Indien wij uw
klacht niet naar uw tevredenheid oplossen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Vragen.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze
privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via info@jurgendebrouwer.nl